Obchodné podmienky

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť SVK media s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 46 083 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 71544/B (ďalej len ako „predávajúci“).

E-mail: info@zohrejsa.sk
Tel.č.: +421 911 014 640

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach www.zohrejsa.sk alebo s pomocou operátora na linke +421 911 014 640 (Po – Pia: 9:00 – 17:00).
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
  - Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
  -  Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.
 5. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 3 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám.
 7. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný v deň platby formou e-mailu a originál daňového dokladu spolu s dodaným tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
  a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 9. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Dobrovoľná možnosť na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na zmluvy, predmetom ktorých je kúpa tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. ponožky, vložky do topánok, plavky, spodné prádlo atď.). Takýto tovar nie je možné po vyskúšaní vrátiť alebo vymeniť ani v zákonnej lehote.
 10. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v elektronickej forme cez formulár spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto kupujúci rozhodne, je povinný vyplniť elektronický formulár s uvedením jeho mena a priezviska, e-mailu, ktorý bol použitý pri objednávke, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. 
 11. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zruši sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 12. Kupujúcu zašle Tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa prevzatia tovaru späť buď cez Packeta do výdajneho miesta: Opravimeto.sk, Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, +421 904 177 561 alebo doporučene poštou alebo poštovým kuriérom na adresu: SVK media s.r.o., Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava, +421 904 177 561. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie. Tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný, čistý, v originálnom balení a s pripevnenými vysačkami použiteľný na ďalší predaj. Odporúčame balík opatrne otvoriť a ponechať ho v nezmenenom stave, nechať štítky pripevnené k produktu, kým si nebudete istí, že Vám produkt dobre sedí. Vyskúšajte správnu veľkosť produktov na iné oblečenie, nie na kožu v prípade ak je to možné vzhľadom na povahu tovaru. V prípade, že obdržíme produkt, ktorý nevyhovuje podmienkam vrátenia/výmeny tovaru (produkt bol nosený, opraný, nemá štítok, neni v pôvodnom obale, je špinavý alebo zapácha, vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie/výmenu. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručený vrátený tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade platby kupujúceho za tovar na dobierku, je kupujúci povinný v oznámení o odstúpení uviesť číslo účtu pre finančné vysporiadanie.
 13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu vyskúšaný a rozbalený tovar, ktorý má podľa zákona hygienické obmedzenia (napr. ponožky, vložky do topánok, plavky, spodné prádlo atď.), predávajúci nie je povinný kupujúcemu uhradiť cenu zaplatenú za príslušný tovar a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu pričom je kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený.
 14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 15. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený späť podľa bodu 12.
 16. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.
 17. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 18. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  d) predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, alebo ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 19. Výmenu tovaru môže kupujúci uskutočniť buď cez Packeta do výdajneho miesta: Opravimeto.sk, Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, +421 904 177 561 alebo doporučene poštou alebo poštovým kuriérom na adresu: SVK media s.r.o., Zadunajská cesta 16, 851 01 Bratislava, +421 904 177 561. Ak sa takto kupujúci rozhodne, je povinný vyplniť elektronický formulár s uvedením jeho mena a priezviska, e-mail ktorý bol použitý pri objednávke, číslo objednávky, a informácie o aký tovar na výmenu má záujem. V prípade výmeny je kupujúci povinný tovar na výmenu dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale. Tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný, čistý, v originálnom balení a s pripevnenými vysačkami použiteľný na ďalší predaj. Možnosť výmeny tovaru sa nevzťahuje na zmluvy, predmetom ktorých je kúpa tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. ponožky, vložky do topánok, plavky, spodné prádlo atď.). Odporúčame balík a ďalší obal opatrne otvoriť a ponechať ho v nezmenenom stave, nechať štítky pripevnené k produktu, kým si nebudete istí, že Vám produkt dobre sedí. Vyskúšajte správnu veľkosť produktov na iné oblečenie, nie na kožu v prípade ak je to možné vzhľadom na povahu tovaru. V prípade, že obdržíme produkt, ktorý nevyhovuje podmienkam vrátenia/výmeny tovaru (produkt bol nosený, opraný, nemá štítok, neni v pôvodnom obale, je špinavý alebo zapácha, vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie/výmenu.Vymeniť tovar môže kupujúci vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty než kúpna cena pôvodného výrobku. V prípade vyššej ceny výrobku uhradí kupujúci rozdiel v cene.  Pri prvej výmene tovaru predávajúci neúčtuje žiadne poplatky za balné a poštovné spojené s výmenou. Pri opakovaných výmenách treba uhradiť poštovné v hodnote 8€ (4€ za vyzdvihnutie kuriérom u Vás a 4€ za znovu odoslanie nového produktu k Vám). Poplatok za dopravu uhradíte až pri prebratí nového balíku u Vás doma. Výmena tovaru je možná len v prípade, že má Predávajúci v čase výmeny na sklade k dispozícii tovar, ktorý má byť predmetom výmeny. Výmenu tovaru zaslaním môže kupujúci realizovať len spôsobmi uvedenými v tomto článku. Odporúča sa balík zasielať poistený.  Balík na dobierku predávajúci nepreberá. Do balíčka je povinný kupujúci vložiť faktúru (urobte si kópiu).
 20. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 21. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.
  Ak povaha výrobkov – Erotický tovar a/alebo Alkoholické nápoje, vyžaduje overenie veku Kupujúceho v zmysle zákona č. 445/1990 Zb. ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, resp. zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, je Kupujúci pred vstupom do sekcie Erotický tovar a/alebo Alkoholické nápoje, povinný potvrdiť svoj vek. Ak Kupujúci spĺňa vekovú podmienku minimálne 18 rokov, môže si z ponuky Predávajúceho v uvedených sekciách vytvoriť objednávku. Potvrdenie veku uchováva Predávajúci pre prípad overenia.
 22. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 23. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy alebo telefónneho čísla/E-mail adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 24. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu: info@zohrejsa.sk, telefonicky: +421 911 014 640 alebo cez Kontaktný formulár. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 25. Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 26. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim SVK media s.r.o., so sídlom Hodálova 3, 841 04 Bratislava, IČO: 46 083 430 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 27. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana súkromia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 28. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 29. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 30. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 31. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zohrejsa.sk.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňa  01/10/2023

INTERNETBANKING